Regulamin sklepu internetowego firmy AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MACIEJ SASIN, W SKRÓCIE “ARK”

§ 1 STRONY TRANSAKCJI
 1. Sprzedawca Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin. Siedziba firmy: ul. Cisowa 3/1, 62-070 Dąbrówka/k. Poznania NIP 499 019 53 86 REGON 320148657 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Gminy Dopiewo, oferuje nabycie towarów umieszczonych w sklepie internetowym na stronie www.ark-doradztwo.pl
 2. Zamówienie w sklepie internetowym ARK może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.

§ 2 PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ARK produktów jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich.
 2. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu, jak  koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

§ 3 ZAMÓWIENIA   

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  2. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej
 4. W przypadku przelewu po zaksięgowaniu wpłaty. Momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia kwoty za określony towar na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).
 5. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę, który zostanie wysłany w postaci pliku PDF na adres e-mail. Nabywca upoważnia ARK do wystawienia faktury bez jego podpisu.
 6. Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest ostatnią okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Kupującego.

§ 4 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 5 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 6 SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO

 1. Odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Dotyczy to również przypadków, w których na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 2. Odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.
 3. W razie dokonania płatności w formie przelewu, anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie maksymalnie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia nie zostanie potwierdzone zostaje ono odrzucone.
 5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, ARK jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

 

 

 

 

§ 7 Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Wysyłka jest realizowana tego samego lub następnego dnia roboczego.
 3. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 4. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.” Dostępne formy płatności – kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MastreCard Electronic, Maestro.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:
 • Płatność karta płatniczą – autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach Przelewy24
 1. W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach towarów tworzony na indywidualne zamówienie sprzedający może wymagać płatności z góry.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
 3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy towar nie jest dostępny na magazynie lub gdy cena towaru w sklepie odbiega od rzeczywistej.

§ 11 FORMY I KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawy fizyczne realizowane do Paczkomatów Inpost. 
 2. Dostawa produktu cyfrowego następuje automatycznie po wpłacie na konto  poprzez wysyłkę na na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając je na ark@ark-doradztwo.pl Tytuł: Reklamacja Sklep. E-mail powinien zawierać opis problemu oraz ewentualnie zdjęcia reklamowanych produktów (dotyczy produktu fizycznego).
 2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Akademia Rozwoju Kompetencji, w terminie 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki, pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

§ 13 ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z póź. zm.), Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.
 2. Produkt podlegający zwrotowi nie może posiadać śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, nie później niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dostarczony do Kupującego dotknięty jest uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. W powyższej sytuacji obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie plus koszty wysyłki towaru do ARK. Środki pieniężne za nieuszkodzony, zwrócony w wymaganym terminie towar, są zwracane przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru oraz podpisanej faktury korygującej jeśli towar został zakupiony na firmę. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi ARK.
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur ponosi Kupujący.

 

§ 14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.ark-doradztwo.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ARK nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna – sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
 2. Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.
 3. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.
 4. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem ARK a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.